ข้อมูลทั่วไป

อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 1669

056 - 697203

พบข้อทุจริตร้องทุกข์ ร้องเรียน ติดต่อ 056 - 674227

โครงกาซ่อมแซมถนนดินลูกรังหมู่ที่ 2,4,5,6,7,9ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก (HDPE) ขนาด 120 ลิตร
โครงการกองทุนส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน อบต.หัวดง
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านด้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง 1 (งบประมาณ 490,000 บาท)
รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 2 (ทางเข้าซอยเกาะแก้ว)
รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.. หมู่ที่ 7 (สายวัดหัวดง)
รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (สายเชื่อมถนนรถไฟ) บ้านปากคลอง
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนสำหรับบริการประชาชนในเขต อบต.หัวดง
โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง

 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี

รายงานการประชุมสภา อบต.หัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่ 1) วันที่ 4 สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมสภา อบต.หัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่ 2) วันที่ 12 สิงหาคม 2558
รายงานการะชุมสภา อบต.หัวดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 11 ธันวาคม 2558

 

 

ประวัติหมู่บ้านในเขต อบต.หัวดง
วิสัยทัศน์
นโยบาย
บุคลากร
แบบคำร้องทั่วไป

คำร้องขอรับข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ

โครงสร้างส่วนราชการ

คลังความรู้

บุคลากร

รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
แผนการดำเนินงานปี 2558
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน(ข้อ6)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2558
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หัวดง ปี 2557
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประกาศประมวลจริยธรรมฝ่ายผู้บริหาร
ประกาศประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
รับชำระภาษี
รับข้อร้องเรียน