ข้อมูลทั่วไป

อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 1669

056 - 697203

พบข้อทุจริตร้องทุกข์ ร้องเรียน 056 - 674227

ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านเขาพระ
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง 2
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านหัวดง2
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจนเหนือ
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านหัวดง 1
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านหัวดง 2
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านเขาพระ
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจนเหรือ
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านหัวดง 1
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง 1
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านหัวดง 2
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านเขาพระ
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจนเหนือ
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านหัวดง 1
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่6 (สายคันคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำโจนเหนือ)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 (สายภายในวัดหัวดง)
ประกาศเตือนภัยของพยากรณ์อากาศ
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังหมู่ที่ 2,4,5,6,7,9ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก (HDPE) ขนาด 120 ลิตร
โครงการกองทุนส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน อบต.หัวดง
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านด้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
โครงการกองทุนส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ด้วย 3อ 3ส
โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ปันพลังรักสุขภาพเพื่อชุมชน
โครงการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใส พ่อแม่ใส่ใจ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กปฐมวัยปลอดภัยปลอดโรค
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนสำหรับบริการประชาชนในเขต อบต.หัวด
โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง

 

ราย
รายงานการประชุมสภา อบต.หัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 5 สิงหาคม 2559
รายงานการรประชุมสภา อบต.หัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภา อบต.หัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานการประชุมสภา อบต.หัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 วันที่ 28มิถุนายน 2560
รายงานการประชุมสภา อบต.หัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 วันที่ 7 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมสภา อบต.หัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560

 

 

ประวัติหมู่บ้านในเขต อบต.หัวดง

วิสัยทัศน์

นโยบาย

บุคลากร

แบบคำร้องทั่วไป

คำร้องขอรับข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ

โครงสร้างส่วนราชการ

บุคลากร

ประกาศช่องทางการให้บริการของประชาชน

รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน(ข้อ6)
ประกาศเจตจำนงสุรจิตธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ป 2559
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หัวดง ปี 2559
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประกาศประมวลจริยธรรมฝ่ายผู้บริหาร
ประกาศประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำสวจความพึงพอใจของประชาชน
รับชำระภาษี
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์