ข้อมูลทั่วไป

อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 1669

056 - 697203

พบข้อทุจริตร้องทุกข์ ร้องเรียน 056 - 674227

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่6 (สายคันคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำโจนเหนือ)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 (สายภายในวัดหัวดง)
ประกาศเตือนภัยของพยากรณ์อากาศ
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังหมู่ที่ 2,4,5,6,7,9ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก (HDPE) ขนาด 120 ลิตร
โครงการกองทุนส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน อบต.หัวดง
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านด้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
โครงการกองทุนส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
โครงการชุมชนร่วมใจกำจัดภัยไข้เลือดออก
โครงการดูแลสุขภาพคนในชุมชนสู่ชุมชน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำสู่คุณภาพชีวิต
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการแม่ลูกสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย
โครงการรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ เพื่อน้อง
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนสำหรับบริการประชาชนในเขต อบต.หัวดง
โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง

 

รายงานการประชุมสภา อบต.หัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 5 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสภา อบต.หัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่2) วันที่ 15 สิงหาคม 2559

 

 

รายงานการปฏิบัติงานประจำปี
แผนการดำเนินงานปี 2558
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน(ข้อ6)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ป 2559
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หัวดง ปี 2559
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประกาศประมวลจริยธรรมฝ่ายผู้บริหาร
ประกาศประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำสวจความพึงพอใจของประชาชน
รับชำระภาษี
รับเรื่องร้องเรียน